1938 Kratuk spisuk na shtitonosnite vushki (Coccidae, Rhynchota) v Bulgaria. Izvestiya na Bulgarskoto Entomologichno Druzhestvo. Sofiya 10: 88-133

Keywords:

  • list of species